روابط عمومی

عنوان فرم یا پیوستدانلود
فرم تعهد پرسنل جهت استفاده از تسهیلات رفاهی
عنوان فرم یا پیوستدانلود
دستور العمل 1 (استفاده از خدمات دندانپزشکی،کلینیکی و پاراکلینیکی بیمه دانا)
دستور العمل 2 (استفاده از خدمات دندانپزشکی،کلینیکی و پاراکلینیکی بیمه دانا)
دستور العمل 3 (استفاده از خدمات دندانپزشکی،کلینیکی و پاراکلینیکی بیمه دانا)
روکش هزینه های بیمه تکمیل درمان(مخصوص پرسنل)