شرکت بهسازان صنایع خاورمیانه به عنوان یکی از شرکت های زیرمجموعه سرمایه گذاری توکا فولاد با اتکا به حول و قوه الهی و بهره مندی از رهنمودهای سازنده هیئت مدیره و به همت و تلاش کارکنان به ویژه مدیران کارآزموده، جهت نیل به چشم انداز آینده و رسالت خود مبنی بر ایفای نقش محوری در ارائه و توسعه خدمات فنی و مهندسی و انتقال دانش فنی و تجارب کسب شده در فولاد مبارکه به سایر واحدهای صنعتی فولاد کشور و خاورمیانه با رویکرد تبدیل و توسعه دارایی ها و ثروت به سرمایه های انسانی، اجتماعی، نمادین (برندینگ) و جلب رضایت ذینفعان (مشترکان، کارکنان، تامین کنندگان، سهامداران، جامعه) بر اساس اصل برد-برد، در حال برنامه ریزی و اجرا می باشد و در این راستا از توان و ظرفیت های موجود استفاده خواهد نمود.